VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

STT Tên thủ tục Mã thủ tục
1 Đăng ký, điều chỉnh đóng BH (Tăng mới) 600
2 Đăng ký, điều chỉnh đóng BH (Báo giảm) 600a
3 Đăng ký, điều chỉnh đóng BH (Điều chỉnh) 600b
4 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất) 600c
5 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch covid 19) 600d
6 Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN) 601
7 Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN) 601a
8 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH 602
9 Đóng BHYT; cấp thẻ BHYT 603
10 Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị 604
11 Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài ) 605
12 Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT) 606
13 Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN) 606a
14 Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng 607
15 Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch 608
16 Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ 609
17 Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi, thay đổi thông tin in trên thẻ 610
18 Cấp thẻ BHYT do hết hạn thẻ 611
18 Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, do mất 612
19 Xét duyệt chế độ ốm đau, thai san, dưỡng sức 630
20 Xét duyệt chế độ ốm đau 630a
21 Xét duyệt chế độ thai sản 630b
22 Xét duyệt chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 630c
Hướng dẫn cơ bản sử dụng phần mềm VNPT - BHXH
Click vào đây để xem hướng dẫn quy trình kê khai BHXH 595
Các lỗi nghiệp vụ hay gặp
Click vào đây để xem hướng dẫn xử lý các lỗi nghiệp vụ hay gặp
Các lỗi phần mềm hay gặp
Click vào đây để xem hướng dẫn các lỗi phần mềm hay gặp