VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Stt Tên văn bản Tải về
1 Giấy chứng nhận sử dụng dịch vụ kê khai BHXH qua mạng Giấy chứng nhận sử dụng dịch vụ kê khai BHXH qua mạng
2 Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ VNPT-I-VAN Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ VNPT-I-VAN
3 Quy trình cung cấp kê khai BHXH qua mạng VNPT-IVAN Quy trình cung cấp kê khai BHXH qua mạng VNPT-IVAN