VNPT - IVAN

Tải phần mềm

1. Bản cài đặt VNPT-BHXH 2.0 cho Windows

2. Bản cài đặt VNPT BHXH SignOffline

3. Tool hỗ trợ mở file office 2007

4. Net Framework 4

5. Microsoft Excel Viewer for free

6. Phần mềm TeamViewerQS (TeamViewer Quick Support)

Lưu ý: Thành phần bổ sung cho Windows XP cần chạy trước khi cài phần mềm Khai BHXH VNPT