VNPT - IVAN

Đăng ký dịch vụ BHXH-VNPT

Để thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH-VNPT, bạn cần thực hiện các bước sau:


- Bước 1: Đăng ký tài khoản với BHXH-VNPT

Đây là bước đầu tiên trong qui trình kê khai bảo hiểm xã hội điện tử trên hệ thống BHXH-VNPT.

Trên phần mềm BHXH-VNPT bạn có thể tạo tài khoản bằng cách chọn vào chức năng "Đăng ký ngay" để đăng ký tài khoản mới.

Đăng ký tài khoản


Nhập đầy đủ thông tin vào phần thông tin tài khoản, tên đăng nhập sẽ được tự động tạo và gửi đến email đăng ký của tài khoản.


Đăng ký tài khoản


- Bước 2: Đăng nhập hệ thống BHXH-VNPT

Sau khi đăng ký tài khoản thành công. Thư xác nhận đăng ký tài khoản sẽ được gửi vào hòm thư người dùng đã dăng ký. người dùng dùng mật khẩu để đăng nhập hệ thống với tài khoản được cơ quan BHXH chấp nhận.

Cài đặt phần mềm BHXH-VNPT, chạy phần mềm, cửa sổ sau sẽ xuất hiện, cho phép người dùng đăng nhập vào tài khoản cá nhân:

Đăng ký tài khoản