VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ VNPT-BHXH

I. Gói sản phẩm dịch vụ Kê khai, nộp tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử VNPT-BHXH

VNPT-VAN 10

1-> 10 Lao động


 • 18 tháng: 220.000 VNĐ
 • 33 tháng: 352.000 VNĐ
 • 48 tháng: 418.000 VNĐ
 • 60 tháng: 528.000 VNĐ

Đăng ký ngay

VNPT-VAN 100

1 -> 100 Lao động


 • 18 tháng: 550.000 VNĐ
 • 33 tháng: 880.000 VNĐ
 • 48 tháng: 1.045.000 VNĐ
 • 60 tháng: 1.320.000 VNĐ

Đăng ký ngay

VNPT-VAN 1000

1 -> 1000 Lao động


 • 18 tháng: 880.000 VNĐ
 • 33 tháng: 1.408.000 VNĐ
 • 48 tháng: 1.672.000 VNĐ
 • 60 tháng: 1.936.000 VNĐ

Đăng ký ngay

VNPT MAX

Không giới hạn lao động


 • 18 tháng: 1.210.000 VNĐ
 • 33 tháng: 1.936.000 VNĐ
 • 48 tháng: 2.290.000 VNĐ
 • 60 tháng: 2.585.000 VNĐ

Đăng ký ngay

II. Gói sản phầm bao gồm chữ ký số VNPT-CA+ dịch vụ kê khai, nộp tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử VNPT-BHXH

VNPT-VAN 10

1-> 10 Lao động


Phí thuê bao VNPT-CA + Phí dịch vụ VNPT-BHXH


 • 18 tháng: 1.870.000 VNĐ
 • 33 tháng: 2.706.000 VNĐ
 • 48 tháng: 3.080.000 VNĐ

Đăng ký ngay

VNPT-VAN 100

1 -> 100 Lao động


Phí thuê bao VNPT-CA + Phí dịch vụ VNPT-BHXH


 • 18 tháng: 2.134.000 VNĐ
 • 33 tháng: 3.245.000 VNĐ
 • 48 tháng: 3.570.600 VNĐ

Đăng ký ngay

VNPT-VAN 1000

1 -> 1000 Lao động


Phí thuê bao VNPT-CA + Phí dịch vụ VNPT-BHXH


 • 18 tháng: 2.447.500 VNĐ
 • 33 tháng: 3.707.000 VNĐ
 • 48 tháng: 4.158.000 VNĐ

Đăng ký ngay

VNPT MAX

Không giới hạn lao động


Phí thuê bao VNPT-CA + Phí dịch vụ VNPT-BHXH


 • 18 tháng: 2.750.000 VNĐ
 • 33 tháng: 4.208.600 VNĐ
 • 48 tháng: 4.752.000 VNĐ

Đăng ký ngay