09/06/2023 by VNPT-BHXH

Thông báo kế hoạch nâng cấp phần mềm VNPT-BHXH 5.0

Kính gửi quý đơn vị,
Thực hiện theo thông báo số: 1105/CNTT-PM vào ngày 31/05/2023 Trung tâm CNTT-BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BNN, Quản lý sổ BHXH, Thẻ BHYT theo quyết định 490/QĐ-BHXH (có hiệu lực thi hành bắt đầu từ 01/04/2023)
Theo đó, VNPT-BHXH xin thông báo nội dung nâng cấp phần mềm gồm có cập nhật 4 mẫu biểu sau: TK1-TS, Tk3-TS, D03-TS, D05-TS
Thời gian thử nghiệm với BHXH Việt Nam: từ ngày 31/05/2023 đến hết ngày 12/06/2023
Thời gian áp dụng chính thức: Hiện BHXH Việt Nam chưa có thời gian cụ thể triển khai chính thức. 
VNPT -BHXH sẽ thông báo tới quý đơn vị ngay khi có kế hoạch áp dụng chính thức. 
Trân trọng