VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2015

Ngày 14/02/2015, BHXH Việt Nam có Quyết định số 237/QĐ-BHXH về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2015, nhằm đơn giản hóa, xóa bỏ các TTHC, giấy tờ, biểu mẫu không cần thiết, đồng thời xây dựng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam đảm bảo minh bạch, giảm chi phí, đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia và hưởng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

Quyết định nêu rõ, các đơn vị trong Ngành thường xuyên rà soát các TTHC, theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm soát TTHC để thực hiện tốt công tác này; ban hành các TTHC đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm các chi phí của cá nhân, tổ chức.

TTHC khi ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bõ đều phải được công bố, công khai bằng quyết định và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Trang điện tử BHXH Việt Nam.

Phổ biến, tuyên truyền có hiệu quả quy định về kiểm soát TTHC, quy trình về tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC đảm bảo công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, TTHC và hành vi của cán bộ phải được đơn vị tiếp nhận phản ánh, kiến nghị chuyển về BHXH Việt Nam.

Nội dung kiểm soát TTHC, chế độ thông tin báo cáo cùng các quy định chung về công tác tổ chức thực hiện được quy định tại Quyết định số 237/QĐ-BHXH, mời độc giả theo dõi trong chuyên mục Văn bản chỉ đạo của Ngành./.