VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo UBND Thành Phố Hà Nội về việc tổng hợp danh sách đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT

VNPT-BHXH xin gửi đến quý Khách hàng thông báo của UBND Thành Phố Hà Nội về việc tổng hợp danh sách đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT

"Thực hiện Quyết định số 6620/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra thành phố Hà Nội, trong đó giao Thanh tra Thành phố tổ chức thanh tra các đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bản Thành phố Hà Nội.

Thanh tra Thành phố đề nghị Bảo hiếm xã hội thành phô Hà Nội tông hợp và để xuất danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT cần thanh tra trên địa bản Thành phố, tinh đến hết ngày 31/12/2018 để Thanh tra Thành phố ban hành Quyết định thanh tra nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; Dự kiến thời gian triển khai Đoàn Thanh tra trong quý I năm 2019. "

Link download thông báo: http://vnpt-bhxh.vn/ImageNews/Uploads/CV6241.pdf