VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thay đổi mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Kính gửi các đơn vị

Theo  nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 9/5/2019 quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương (Cấp Huyện), ở xã, phường, thị trấn (Cấp Xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Kể từ ngày 1/7/2019 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Chi tiết xin vui lòng tham khảo: Link download Nghị định

VNPT-BHXH sẽ nhanh chóng nâng cấp phần mềm theo mức lương cơ sở mới.

Trân trọng thông báo.

(*) Update ngày 02/07/2019: Phần mềm kê khai BHXH VNPT đã được cập nhật theo mức lương cở sở mới.