VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo gián đoạn kết nối đến BHXH Việt Nam ngày 22/07/2020

Thông báo gián đoạn kết nối đến BHXH Việt Nam

Kính gửi các đơn vị

Từ thời điểm 22h30 ngày 22/07/2020, kết nối đến BHXH Việt Nam liên tục gặp gián đoạn dẫn đến các hồ sơ của đơn vị gửi qua VNPT sẽ chưa gửi được ngay sang BHXH Việt Nam.

VNPT-BHXH sẽ thông báo lại tới các đơn vị ngay khi hệ thống tiếp nhận hồ sơ của BHXH Việt Nam hoạt động trở lại.

Trân trọng thông báo.

 

(*) Update 9h00 ngày 23/07/2020: Hiện tại kết nối đến BXHH VN đã hoạt động bình thường, hồ sơ của các đơn vị sẽ tiếp tục được gửi sang BHXH Việt Nam.