VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo lỗi "Đã gửi mail nhưng chưa chuyển cán bộ"

Kính gửi các đơn vị

Trong sáng nay nhiều hồ sơ của các đơn vị khi gửi đến BHXH Việt Nam thì nhận được thông báo: "Đã gửi mail nhưng chưa chuyển cán bộ"

Hiện tại phía VNPT đã phản ánh lên BHXH Việt Nam, đồng thời BHXH Việt Nam cũng đang tiến hành rà soát - xem lại quá trình xử lý hồ sơ.

Do vậy các hồ sơ của đơn vị khi gửi lên BHXH Việt Nam gặp thông báo trên thì đơn vị chưa cần gửi lại hồ sơ.

VNPT-BHXH sẽ thông báo lại tới đơn vị ngay khi có phản hồi từ phía BHXH Việt Nam.

Trân trọng.